ونگ کار-وای


52 بازدید

ونگ کار-وای از معدود فیلم سازان هنگ کنگی-چینی به شمار می آید که بدون آن که نام خود را هم چون بروس لی و جان وو از غرب به عاریت گرفته باشد، به آسانی در آن محدوده پذیرفته شده و حتی در اغلب موارد مورد ستایش قرار گرفته است.

می توان گفت که کار-وای فیلم سازی فوق العاده در دو جغرافیای کاملاً متفاوت است: نخست، با وجود این که آثارش توجه گسترده ای را به سوی سینمای هنگ کنگ جلب کرده، او قادر است فراسوی هویت هنگ کنگی خود گام بردارد و از محدودیت های داستان های عامه پسند ژانر که بسیاری از فیلم سازان هنگ کنگی را به بند کشیده، فاصله بگیرد.

دوم، به عنوان هنرمندی پست مدرن از نگاه غربی ها، آثار او بر کلیشه های کم ارزش شرقِ شگفت انگیز فائق آمده است. گرچه کار-وای برای غربی ها فیلم سازی غیر بومی به حساب می آید، اما حقیقت این است که او بر خط و مرزهای متداول و دیدگاه انتقادی جهانی مبنی بر عدم وجود پایگاه مشترک حسی میان شرق و غرب چیره شده است.

در فیلم های او، سینما و هنگ کنگ چنان به هم پیوند می خورند که گویی نمی توان آن ها را جدا از هم تلقی کرد که البته شاید این امر را بتوان بازتابی از موقعیت هنگ کنگ به عنوان پیوندگاه شیوه ی زیست شرقی-غربی پنداشت. ویژگی های ادبی منحصر به فرد و طراحی باشکوه ساختمان آثار کار-وای، تأثیر تاریخی مهمی بر سینمای هنگ کنگ گذاشته است.

در این کتاب سعی شده است پیدایش سینمای کار-وای و عناصر ثابت آثار او با آگاهی از ریشه های بومی و منابع الهامش [سینما و ادبیات] مورد واکاوی قرار گیرد.

نظر شما

نظرات کاربران